Abakazi bakozire omurimo gw'amaani omubwesharingo bwa Sudan omumeezi agahwaire

obwo omubaro gw'abashaija guri mukye munonga omunkuyanja z'abantu ababaire nibashaba Bashir ku aruga ahangoma.

Baingi omubakazi ab'amaziina bakakwatwa kuruga obu okwesharinga oku kutandika ahakuhendera kw'omwaka oguhwaire. Gavumenti egi ekaba etarikubaasa kuremesa abakazi n'amaani gaabo kurwanirira empinduka n'obugabe.