Kirumira bakamugyendera ahakagyere kumara ebiro 3, owa LC 1 ahabwa Bulenga nikwo arikugira

Kirumira

Nyina wa Kirumira, Namuddu, nawe naagira ngu omutabani akaba yaamugambeireho enyimaho ku barikuza kumwita.

Ishe wa Kirumira, Kawooya agizire ngu: Tubaire nitukimanya ngu eshaaha yoona naija kwitwa kandi tukatebekanisa eby'okumutwara omumahanga ag'aheeru kwonka okugyenda kwe kukaguma nikukyererezibwa emishango ye omukooti.

Agandi amakuru agarikwija busya garikukwata ahaby'okwita kwa Kirumira omumwabazyo gw'orwamukaaga nigagira ngu: Abacondooza nibaikiriza ngu Kirumira owaateirwe amasasi g'abanyambundu emirundi 12 omuri Bulenga aharwa Kampala Mityana, akabugana rufu ye bwanyima y'okuteererwa esimu.

Hahingwire wiiki nka 2 Kirumira akatunga okumanyisibwa ku amagara gye gari omukabi ekyareeteire yahindura enamba ye y'esimu ey'empagatiro kwetantara. okuguma nakuratirwa abazigu.

Abacondooza nibateekateeka ngu owaamuteereire esimu nateekwa kuba yaabaire naamuma.