N’enki ekirikwotsya
Div 1: Aboojo- 41,604,  Abaishiki-35,529