N’enki ekirikwotsya
Abantu aba nibashaba million 6.5 okuruga omu bazaire kuzirabure bamwiite. Omwerere ogu, erizooba, yahisya ebiiro 5, abuzireho kandi abazaire be n’abataka beine okutiina aha bw’okuba tibiine sente z’okubahereza