Abakozi abataine mirimo bari haihi kwehandiikisa

Minisiture y’ekikura ky’abantu yataaho ebiro 25/11 orwakashatu hamwe na 27/11/2020 orwakataano nk'ebiro by’okuhandiikisizamu abakozi abataine mirimo omubutongore barikweteekateekyera obururu bw’okutoorana abarayebembere abakozi omu ishengero ry’ihanga. 

Orikukora nka Minisita w'ekikura ky'abantu, Sarah Kanyike, yaragiira ba CAO, ba Tauni Kiraaka hamwe n'orikukurira ekitongore ekya Kampala Capital City Authority (KCCA)  okuhandiika abarikwenda omuri buri gomborora kwiha shaaha 2 z’akasheeshe kuhisya 10 z’omwabazyo omubiro ebyabaheebwa.

Kurugiirira ahari Minisita, ekiteerane ky'amagomborora, Tauni Kanso hamwe na za Munisiparite n'eky'okubaho ebiro 4/12/2020 okwenda ngu ekitongore kya ekirikukurira eby'oburuuru kiteeze obururu bw'abajwekyerwa b'abakozi aba.

Abakozi aba n'abantu abari ba memba b’ekitongore kya abakozi, barikukora emirimo kushashurwa kwonka arikutaanaho n’omuntu orikukorera emirimo ahandagano

Okurugiirira ahangyenderwaho y'akakiiko k'eby'oburuuru, okutoorana abajwekyerwa b’abakozi omu ishengyero nikwija kubaho ebiro 17 hamwe na 18/1/2021.

Omuntu okuhandiikwa nk'omukozi atatongoziibwe ashemereire kuba ari omunya Uganda, yaahikize emyaka 18 n'okweyongyerayo kandi ayehandikiise kuteera akaruru, aine endanga muntu y’omurimo, atehandikiise omubiina ekirikugaita abakozi, aine endanga muntu y’eihanga, aine enamba y'endanga-muntu kandi oteireho n'ebaruha erikumugambaho erikuruga owa mukuru w'ekyanga.