Abazigu abatakamanyirwe, baburizeho omwerere w’emyaka 4 kandi obwahati abazaire be emitima ebehanikire.


Abantu aba nibashaba million 6.5 okuruga omu bazaire kuzirabure bamwiite.


Omwerere ogu, erizooba, yahisya ebiiro 5, abuzireho kandi abazaire be n’abataka beine okutiina aha bw’okuba tibiine sente z’okubahereza