Abeegi abarikurenga 695,400 baatandika ebigyezo byabo eriizooba.

PLE

Abeegi  abarikurenga 695,400  nibo barikuteekateekwa kukora ebigyezo byabo by’ekya mushanju omu ihanga ryona.
Okurugiirira aha time table, abeegi  baatandika n’ekigyezo ky’okubara omukasheshe  hamwe na social studies omumumwabazyo.


Mukuru w’eby’obwegyese omu disiturikiti ya  Isingiro Godfrey Nkuba narabura abeegi obutejumbira omumize y’okukopa ebigyezo ekirikubaasa kureetera baaburwa results zaabo.


Kandi we ori RDC wa Bugiri  disitirikiti Martin Mugabe narabura abarikukuuma ebigyezo kureeba ngu abaana aba tibakopa bigyezo ebi.


Ebigyezo ebi nibiija kumara ebiro 2 hati na nyenkyakare obwo abeegi barikukora ekigyezo kya science omukasheeshe nana eky’orujungu omumwabazyo.