Enshonga z’omushubuzi owitsirwe orwamukaaga niziranda.

Abanyabuzaare nibagira ngu bakamwita yaheza kusindikira sente abantu babiri.


Kurugirira ahari Ishe, sente ezitakamanyirwe muhendo akazisindikira abashubuzi babiri shaha nkeina z’akasheeshe  bamwita shaha nka itaano.


Pooriisi negira ngu babasize kukwata mootoka erikutekwatekwa kuuba yanagireho omutumbi gwa Atwine Pere