Obaire nateekateekwaho kuba nahiiga omu irindiro ry’enyamaishwa erya Bwindi aitsirwe

Bwindi NP

 

Poorisi ya Bubuguri omu disiturikiti ya Kisoro etungire omushango gw’obwitsi bw’okuteera amasasi.

Ebiro 06.10.2019 ahari shaaha nka 12 z’omwabazyo, abakozi b’ekitongore ekirikujunaanizibwa ahaby’amarindiro g’enyamaishwa ekya UWA eitaagi erya Nkuringo Ranger Post omuri Nteko Nyabwishenya babaire nibakora potoro obwo barikutambura ahabigyere omu irindiro ry’enyamaishwa erya Bwindi ahi babugaine abarikuhiiga.

 
Aho niho Kakuru 28 omunya Uganda ow’omukyaro kya Nteko, omugomborora ya Nyabwishenya ateirwe amasasi akaitirwaho. Omwe otakamanyirwe ebirikumukwataho akwatsirwe kandi ondiijo ayirukire.Eki kibaireho ahamugyera gwa Ivi omu irindiro ry’enyamaishwa erya Bwindi

Kaheru John, 28, owa Nkuringo Ranger Post niwe arikuteekateekwaho. Omwanya obwahati guri omubushoboorozi bw’amahe ga UPDF hamwe n’ab’ekitongore kya UWA. Omubiri gw’omugyenzi guri ahamwanya ogwo, orikuteekateekwaho ayihirweho ebikwato kandi akiri ahamwanya n’abakozi bataahi be ahabw’okugira ngu bari omukibira omunda munonga.